ผู้พัฒนา

รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

การศึกษา
ปริญญาตรี การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ปริญญาโท การวัดผลและการประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน
หัวหน้าภาคทดสอบและวิจัย ทางการศึกษา
เลขานุการสำนักกิจการนักศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
รองผู้อำนวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

สถานที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานทางวิชาการ

ความต้องการของประชาชนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจของสถาบันราชภัฏยะลา (2543)
การประเมินโครงการพลเรือน ตำรวจ และทหารที่ 4 ส่วยแยก 2 (2544)
โครงการการศึกษาความต้องการของการศึกษา ในวิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส (2547)
ความต้องการศึกษาของชุมชนในวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยได้รับงบสนับสนุนจาวิทยาลัยชุมชนยะลา (2548)

ทัศนะของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม (2547) โดยได้รับ
ทุนสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา (วส. 912 สนภ.4 นทพ.) (2547)
การประเมินแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2547)
โดยได้รับงบสนันสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
พฤติกรรมการทุจริตการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2547) โดยได้รับงบสนันสุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ความต้องการการศึกษาของชุมชนในวิทยาลัยชุมชนปัตตานี (2548) โดยได้รับงบสนับสนุนจากวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี
โครงการวิจัยและประเมินผลการบริหารจัดการของเทศบาลนครยะลา (2548) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
เทศบาลนครยะลา

รายวิชาที่รับผิดชอบ
วิจัยเบื้องต้น 1043408
หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน 1042104
วิชาการสร้างแบบทดสอบ 1042201
วิชาการประเมินผลทางการศึกษา 1043105

ติตต่อ

E-mail : rung7see@hotmail.com