แนวการสอน (Outline)
รายวิชา

4121401ระบบปฏิบัติการ1 (Operating System 1)

หลักสูตร อนุปริญญา และปริญญาตรีทุกสาขา สังกัดสภาสถาบันราชภัฏ
หน่วยกิต 3(2-2) หน่วยกิต /สัปดาห์/ 4 คาบ
คำอธิบายรายวิชา ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม
วัตถุประสงค์รายวิชา

 1. อธิบายความหมาย บทบาท วิวัฒนาการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการได้
 2. อธิบายเกี่ยวกับการลักษณะการทำงานของระบบปฏิบัติการ เช่น การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม ได้
 3. แก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกใช้ระบบปฏิบัติการให้หน่วยงานต่างๆ ได้ที่ตนเองจะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
 4. อธิบายถึงข้อแตกต่างของระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้โดยทั่วๆ ไปในยุคปัจจุบันได้ เช่น ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ระบบปฏิบัติการทางด้านเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ OS/2 เป็นต้น

แบบทดสอบก่อนบทเรียนรวม

หน่วย
การเรียนที่
เนื้อหา
เอกสาร/กิจกรรมการเรียน

จำนวนคาบ
(1 คาบ/50นาที)

1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ/สไลด

4
2

การจัดการโปรเซส

ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ/สไลด์

4
3
การจัดการโปรเซสเซอร์
ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ/สไลด์
4
4

การจัดการหน่วยความจำ

ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ/สไลด์
4
5

การจัดการหน่วยความจำเสมือน

ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ
4
6
การจัดการอุปกรณ์
ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ
/สไลด์
4
7
การจัดการแฟ้มข้อมูล
ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ
4
8
โครงสร้างพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ
4
9
ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ
ทดสอบก่อนเรียน
บรรยาย/เอกสารประกอบ
4
 
สอบระหว่างภาค
4
10
ทดลองปฏิบัติโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่นิยมในปัจจุบัน
ปฏิบัติจริง/เอกสารประกอบ
20
  สรุปบทเรียน
4

แบบทดสอบหลังบทเรียนรวม

บรรณานุกรม
 • เอกสาร
  • A. Silberschatz - P.Galvin – Greg Grange , Applied Operating System Concepts, Phoenix Color Corp.,USA,1991.
  • A. Silberschatz - J.Peterson - P.Galvin , Operating System Concepts, Addison-Wesley Publishing Company,USA, 1991.
  • H.M. Deitel , Operating Systems, Addison-Wesley Publishing Company,USA,1990.
  • William S. Davis , Operating Systems,The Benjamin/Cummings Publishing Company,Inc., USA, 1992.
  • งามนิจ อาจอินทร์, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่นการพิมพ์. 2542.
  • มงคล อัศวโกวิทกรณ์, ระบบปฏิบัตการ (Operating Systems). สถาบันคอมพิวเตอร์ ไอ ไอ ซี, หจก.เอช-เอน การพิมพ์,กรุงเทพฯ,2535.
  • ยรรยง เต็งอำนวย, ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEMS). ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หจก.เอช-เอน การพิมพ์,กรุงเทพฯ, 2533.
  • ดารารัตน์ แซ่ลี้, เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่,2540.

การวัดผล/ประเมินผล (Evaluation)

การวัดผล (คะแนนเต็ม 100 %)
- กิจกรรมในชั้นเรียน สอบระหว่างภาค และสอบภาคปฏิบัติ 30 %
- รายงาน แบบฝึกหัดตามใบงานที่มอบหมาย 30 %
- สอบปลายภาค 40 %

การประเมินผล

คะแนน
0 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 100
เกรด
E
D
D+
C
C+
B
B+
A

 


<< back >>