บทที่ 3
ทฤษฎีการบริโภค

         การบริโภคนับว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรายได้ และความพอใจหรือรสนิยมของผู้บริโภค
         ทฤษฎีการบริโภค เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติ กรรมของผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าและการบริการว่า
ถ้าผู้บริโภคมีรายได้จำกัดจะมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างไร
และสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปซื้อสินค้าและบริการมเพื่มขึ้น เมื่อราคาสินค้าและบริการลดลง และซื้อสินค้าและบริการนั้นลดลง เมื่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
ทฤษฎีการบริโภคที่จะนำมาใช้อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีหลายทฤษฎี ในบทนี้จะกล่าวถึง 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility)และทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference curve Theory)
          ในการวิเคราะห์ทั้ง 2 ทฤษฎี มีข้อสมมติฐานคือผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ให้ความพอใจสูงสุด โดยมีรายได้จำกัดจำนวนหนึ่ง
1.ทฤษฎีอรรถประโยชน์         ทฤษฎีอรรถประโยชน์เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบาย์พฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภค ได้เริ่มนำทฤษฎีนี้มาใช้ใน
ศตวรรษที่19 โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านสำนักนีโอคลาสสิค เชื่อว่าสินค้าและบริการต่างๆ สามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และความพอใจนี้สามารถวัดเป็นหน่วยหรือ UTIL ได้ความหมายของอรรถประโยชน์
          อรรถประโยชน์ (Utility) คือความพอใจที่บุคคลได้รับจากการบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ปากกา1 ด้ามให้อรรถประโยชน์ 9 Util
ผู้บริโภคจะได้รับความพอใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการในการบริโภคซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเวลา สถานที่ และความจำเป็น
           ดังนั้นสินค้าชนิดเดียว จำนวนเท่ากัน จึงให้อรรถประโยชน์ต่างกันสำหรับผู้บริตโภคแต่ละคน
ถ้าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือบริการชนิดใดมากเพียงใด ก็จะมีอรรถประโยชน์สำหรับผู้บริโภคมากเท่านั้น         ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility)มีข้อีสมมตพื้นิฐาน (Basic Assumption)ดังนี้(ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล และศริวรรณ เสรีรัตน์ ,2543)
.
1. ผู้บริโภคมีรายได้จำกัด ดังนั้นจึงเลือกสินค้าที่ให้ความพอใจสูงสุด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

2.อรรถประโยชน์ หรือความพอใจสามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้ เรียกว่า Util
3.อรรถประโยชนรวมวัดจากความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับ โดยสมมติเป็นตัตัวเลขเชิงปริมาณและแปรตามปริมาณของสินค้าที่บริโภคเพิ่ม
4..อรรถประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากการบริโภคสินค้า เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหน่วยจมีลักษณะะลดลงเรื่อยๆซึ่งสอดคล้องกับกฎว่าการลดน้อยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม (Law of dirminishing Marginal Utility)


อรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิ่ม
อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal utility) คือความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเนื่องจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย เช่น นางสาวหนึ่งฤทัยซื้อกระเป๋า 1 ใบ ได้รับความพอใจรวมเท่ากับ 50 หน่วย ซื้อกระเป๋าใบที่ 2ได้รับความพอใจรวมเท่ากับ 70 หน่วย แสดงว่าอรรถประโยชน์เพิ่มมีค่าเท่ากับ หน่วย

Next >>>