ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ บาดกลาง ..
 
หน้าแรก บทความ-ตำรา รายวิชาที่สอน งานระหว่างภาค ประชาสัมพันธ บันทึกกิจกรรม เกียวกับผู้สอน
   
บรรยากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคาร ไอที ใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
วันเปิดภาคเรียน 1/2557 4 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มเรียน 11 สิงหาคม 2557 วันสุดท้าย ยกเลิกรายวิชา(W) 14 พฤศจิกายน 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 ที่คณะ 2 พฤศจิกายน 2557  
กำหนดสอบกลางภาค 29 - 30 กันยายน 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบปลายภาค 1/2557 ภาคปกติ 1-5 ธันวาคม 2557 และ 8-12 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

บทความ-ตำรา

งานเขียน-ตำรา
หลักการดิจิทัล

ภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท เริ่มจาก หลักการดิจิทัลระบบตัวเลขและ รหัส เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีนวงจรคอมบิเนชัน วงจรประมวลผลข้อมูล วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร์ฟลิปฟลอป วงจรนับ รีจีสเตอร์หน่วยความจําและไอซีดิจทัลในแต่ละบทจะแบ่ง เ้นื้ื้อหา ออกเป็็นตอน ๆ มี วงจรรูปภาพและตััวอย่างประกอบทําใ้ห้ผู้อ่านเ้ข้าใจได้ง่าย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

เป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมด้แบ่งเ้นื้ื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 9 หัวข้อเรื่องแ่ต่ละ หัวข้อเเรื่อง ใ้ช้เวลาการสอน 1 – 2 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ และความ สามารถ เกี่ี่ยวกับพื้นฐาน การทํางานของ ไมโครคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบ ของระบบคอมพิวเตอร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
LINK ที่น่าสนใจ
 
IOS - Andriod - Windows phone
สมัครใช้งาน Dropbox

กลุุ่ม 01,02 กดทีนี่

กลุุ่ม 03, 17, 22 กดทีนี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------