ผู้ช่วยศาสตราจารยนิพนธ์ บาดกลาง ..
 
หน้าแรก บทความ-ตำรา รายวิชาที่สอน งานระหว่างภาค ประชาสัมพันธ บันทึกกิจกรรม เกียวกับผู้สอน
   
บรรยากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั่วคราวและความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร ไอที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
วันเปิดภาคเรียน 2/2556 11 พ.ย. 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มเรียน 18 พ.ย. 2556 สุดท้าย ยกเลิกรายวิชา(W) 22 ก.พ. 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดสอบกลางภาค 6 - 10 ม.ค. 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบปลายภาค 2/2556 ภาคปกติ 10-14 มี.ค. 2557 และ 17-21 มี.ค. 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

บทความ-ตำรา

งานเขียน-ตำรา
หลักการดิจิทัล

ภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท เริ่มจาก หลักการดิจิทัลระบบตัวเลขและ รหัส เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีนวงจรคอมบิเนชัน วงจรประมวลผลข้อมูล วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร์ฟลิปฟลอป วงจรนับ รีจีสเตอร์หน่วยความจําและไอซีดิจทัลในแต่ละบทจะแบ่ง เ้นื้ื้อหา ออกเป็็นตอน ๆ มี วงจรรูปภาพและตััวอย่างประกอบทําใ้ห้ผู้อ่านเ้ข้าใจได้ง่าย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

เป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมด้แบ่งเ้นื้ื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 9 หัวข้อเรื่องแ่ต่ละ หัวข้อเเรื่อง ใ้ช้เวลาการสอน 1 – 2 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ และความ สามารถ เกี่ี่ยวกับพื้นฐาน การทํางานของ ไมโครคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบ ของระบบคอมพิวเตอร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
LINK ที่น่าสนใจ
 
IOS - Andriod - Windows phone
สมัครใช้งาน Dropbox

กดทีี่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------