ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ บาดกลาง ..
 
หน้าแรก บทความ-ตำรา รายวิชาที่สอน งานระหว่างภาค ประชาสัมพันธ บันทึกกิจกรรม เกียวกับผู้สอน
   
 
 
บรรยากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคาร ไอที ใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
วันเปิดภาคเรียน 2/2557 5 มกราคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มเรียน 12 มกราคม 2558 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา 17 เม.ย.58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 ที่คณะ 10 เม.ย. 58  
กำหนดสอบกลางภาค 2-6 มี.ค. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบปลายภาค 2/2557 ภาคปกติ 4 - 8 และ 11 - 15 พ.ค. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

บทความ-ตำรา

งานเขียน-ตำรา
หลักการดิจิทัล

ภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท เริ่มจาก หลักการดิจิทัลระบบตัวเลขและ รหัส เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีนวงจรคอมบิเนชัน วงจรประมวลผลข้อมูล วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร์ฟลิปฟลอป วงจรนับ รีจีสเตอร์หน่วยความจําและไอซีดิจทัลในแต่ละบทจะแบ่ง เ้นื้ื้อหา ออกเป็็นตอน ๆ มี วงจรรูปภาพและตััวอย่างประกอบทําใ้ห้ผู้อ่านเ้ข้าใจได้ง่าย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

เป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมด้แบ่งเ้นื้ื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 9 หัวข้อเรื่องแ่ต่ละ หัวข้อเเรื่อง ใ้ช้เวลาการสอน 1 – 2 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ และความ สามารถ เกี่ี่ยวกับพื้นฐาน การทํางานของ ไมโครคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบ ของระบบคอมพิวเตอร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
LINK ที่น่าสนใจ
 
IOS - Andriod - Windows phone
สมัครใช้งาน Dropbox

กลุุ่ม 04,05 กดทีนี่

กลุุ่ม 06,07,08 กดทีนี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------