• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ศูนย์บริการให้คำปรึกษา ข้อมูลนักศึกษาที่รับบริการให้คำปรึกษา

ข้อมูลนักศึกษาที่รับบริการให้คำปรึกษา

พิมพ์ PDF
ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านการเรียน ด้านครอบครัว

นางสาวแมะโรส มามุ
นางสาวซารีฮะ สะมะแอ
นางสาวอาอีดะห์ ลาเตะ
นางสาวต่วนอานีซา รอยา
นางสาวมาดีฮะ มะแซ
นางสาวสุรัยยา มีแฮ
นางสาวสารีนะ เวาะผา
นายมะพอซี สาเระ
นางสาวอานีซะ ซาระเซะ
นางสาวนารีมะ ลาเตะ
นางสาวมัสรียะห์ ยะสาโก๊ะ
นายรุสลัน บูละแต
นางสาวซูรีนา อับดุลตาเละ
นางสาวสารีฮะ กามาเซะ
นางสาวพาดีละห์ สือแม
นางสาวไลลา สาแม
นางสาวอาแอเสาะ สุหลง
นายประสิทธิ์ ถาวร
นางสาวนูรฮูดา รอหะ
นางสาวณัฐซีรี บูดี
นางสาวนูรียะ มูดอ
นางสาวเจะลีเมาะ มะแซ
นางสาวสุไรดา รอฮิง
นางสาวตอยีบะห์ แมเงาะ
นางสาวมารีนา เต๊ะแต
นางสาวมาซือนี กือจิ
นายมาหามะรุสแด แมะ

 

นายมุสตอพา ยูซบเซียม
นายแวมะรอสือดี ดือราโอะ
นางสาวนูรีซา วิชา
นางสาวซาแลคอ กาเดาะ
นางสาวฮามีรูน กาซอร์
นายลุกมัน หะยีสุหลง
นายมาหามะรูสลี ดะกา
นายอิลเลียส อาแว
นายยาการียา มาหามะ
นายซุลกิพลี ลาแม็ง
นายอิบรอเฮ็ม สุหลง
นายอิสมาแอ เด็ง
นายสัครินทร์ นากอหม๊ะ
นายนอรมัน จินตารา
นายมาหาดี ยูโซ๊ะ
นายอัรฟาน กากะ
นางสาวนาสือเร๊าะ นาแว
นางสาวปาตีฮ๊ะ สะอิ
นายแวดาโอ๊ะ เจ๊ะหมะ
นางสาวอีลฮาม อารง
นางสาวรอดียะห์ ตาเย๊ะ
นางสาวนูรฮายาตี หะแว
นางสาวรุสนีดา อูแล
นางสาวซานีหย๊ะ มาหามะ
นางสาวสารีฮะ เจะเลาะ
นางสาวอานีสะ มะแซ
นางสาวฟิรฮานา เจ๊ะโด
นายบุณยา สาแล๊ะ
นายไซพูดิน สาเตะ
นายซับรีย์ ตาเยะ
นายมูฮัมมะฮัมดี หะยียูโซะ
นายอิสลาน ยูแม
นายอาซิ เจ๊ะอุบง
นายรูสลี สะมะลี
นายมัสวาร โลงซา
นายฮัมดัม นิมิง
นายสมิกษ์ พรมญาน
นายรีดูวัน หะยีดอเลาะ
นายฟาฮัจญ์ มาลาวัยจันทร์
นางสาวปาริชาติ แสงสีคำ
นายนิติ สำเร่
นางสาวซาฟียะห์ ดอเลาะหะมะ
นางสาววนิดา ฐานมาศ
นายชาตรี บุรี
นายสมสุข เสือคำรม
นายนิรุกมาน โตะตาบา
นายบาฮารง มุดอ

นางสาวซูไฮลา แกซิ
นางสาวฟาดีล๊ะ มะกูวิง
นางสาวซูลีนา จะบากา
นางสาวรีซา บากา
นางสาวรอดียะห์ ตาเย๊ะ
นางสาวมัสรียะห์ ยะสาโก๊ะ
นางสาวรอฮีมะห์ สะอิ
นางสาวปาอีซะ สือมุ
นางสาวรอฮานิง มามะ
นางสาวนูรฮูดา มะหะมัด
นายอัมดุลเลาะ อูมา
นายวรายุทธ ทิพย์กองลาศ
นายรอมสัน หมาดมานัง
นายเอกสิทธิ์ กระจ่างลิขิต
นายอาสมิง มะแซ
นามยมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
นายอับดุลเลาะห์ หะยียะพา
นางสาวธิดา ฉันทศิริรัตน์
นายสะอุดี มะประสิทธิ์
นายปรีชา กระจ่างลิขิต
นายอิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ
นายพัชดี ซาและ
นายสะบือรี โดตะเซะ
นางสาวแวนุไลลา บรรณารักษ์
นางสาวศิริพร สอและ
นายสือกรี เต๊ะ
นายอารีนัน ตาเห
นายรอมซี มาหะ
นายอับดีลอามีน สาและ
นายลุตฟี สือนิ
นายอาลียัซ สะมะแอ
นายอารีมีน สะตาเฮ

 

นายรุสลัน เจะเตะ
นางสาวจรีรัตน์ วุฒิศาสน์
นางสาวยูมีนา แวตีแย
นางสาวมาสีเตาะ สาเมาะ
นางสาวซูไฮนี ละลือมอละแล
นางสาวซูไมณี แวสะมะแอ
นายอามีร์ โต๊ะนากายอ
นางสาวรุตฟียะห์ และยาซิง
นางสาวนาซอรี เตะแต
นางสาวฮาซีดา สะมะแอ
นางสาวคอลีเยาะ จือเนาะ
นางสาวเลิบนัน หะยีแวสาและ
นางสาวญารูนี รีสะอิ
นางสาวมาซีเต๊าะ เซ็งกะแดร์
นางสาวรอดียะห์ มามะ
นางสาวอัสนา มาฮะ
นางสาวไอนี สาและ
นางสาวปาตีเมาะ ตาเห
นางสาวมูณีเราะห์ กาเจ
นางสาวโรสนา เจ๊ะอาแซ
นางสาวอาอีเสาะ ขะเดปุเตะ
นางสาวอานีซา มูซอดี
นางสาวรุสนา สาเหาะ
นางสาวนิซูไวบะห์ ราเด็ง
นางสาวอุรี อาแด
นางสาวสุนิตา มะดีเยาะ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:43 น.