TDC :ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของไทย

 

 
  ขอแนะนำฐานข้อมูล Thailand Library Integrated System ของ สกอ.  http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php  รวบรวมวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทยเกือบทุกหมด เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเพื่อทำการวิจัย และการทำโครงการศึกษาเอกเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

This entry was posted in การวิจัย, การเรียนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply