หน่วยประกันคุณภาพ (Quality Assurance Unit) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในคณะ ตามภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  โดยดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ แต่งตั้งจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพ และ คณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพแยกตามตัวชี้วัดและเกณฑ์แต่ละข้อ   มีโครงสร้างและรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานและดำเนินงานในปีการศึกษา 2555 ดังนี้

คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ

1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น   คณบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองประธานกรรมการ
3. นายนิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ
4. ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รองประธานกรรมการ
5. ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. นางแพรวศรี เดิมราช หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ
7. ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. นางวิภาดา มุนินทร์นพมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ
9. นางอธิพร สมจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุุณภาพ

คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ในการดำเนินงาน ประสานงาน และรวบรวมหลักฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายใน (SAR) โดยแบ่งคณะกรรมการดำเนินงานออกตามรายองค์ประกอบ ดังคำสั่งต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ ตัวชี้วัดที่ รายชื่อคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) 1. นายนิธิ พลไชย

2. ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

3. ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
4. นางแรวศรี เดิมราช

5. นายอีลีหย๊ะ สนิโซ

6. นางอธิพร สมจิตต์
7. นางสาววารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร (P)
1. ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

2. นายอีลีหย๊ะ สนิโซ
3. ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
4. ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
5. นายสมกรณ์ ชัยวรากรณ์
6. นายซุลกิฟลี กาซอ
7. นางสาวรูฮัยซา ดือราแม
2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (I)
1. ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
2. นายนิธิ พลไชย
3. นางสาวลักขณา รักขพันธ์

4. นางดวงสมร ละอองอ่อน
5. นางอธิพร สมจิตต์
2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ (I)
1. นายอีลีหย๊ะ สนิโซ
2. นายนิธิ พลไชย
3. ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
4. นางอธิพร สมจิตต์
5. นางดวงสมร ละอองอ่อน
2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (P)
1. นายนิธิ พลไชย
2. ผศ.สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส
3. ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

4. นางสาวฮูดา แวหะยี
5. นางสาวอลภา ทองไชย
6. นางสาวจันทนา มีชัยชนะ
2.6 ระบบและกลไกการจัด
การเรียนการสอน(P)
1. ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

2. ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ
3. ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล

4. ผศ.สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส

5. ผศ.สุรีย์พร สุทธวีร์กูล

6. นางแพรวศรี เดิมราช

7. นางสาวศศิธณ วิโนทัย
8. นางดวงสมร ละอองอ่อน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (P)
1. ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2. ดร.ศิริชัย นามบุรี
3. ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
4. ผศ.สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส
5. นางแพรวศรี เดิมราช
6. นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์
7. นางดวงสมร ละอองอ่อน
2.8 ระดับความสำเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา
1. ดร.ศิริชัย นามบุรี
2. ผศ.อรุณี ม่วงแก้วงาม

3. ผศ.พรสวรรค์ เพชรรัตน์

4. ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

5. นางฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย

6. นางสาวมุสตูรา ยะโกะ

7. นางสาวฟูไดละห์ ดือมอง

8. นางสาวนูรรีย๊ะ แมแลแมง
9. นางขวัญฤทัย นกแก้ว
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คำ
ปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (P)
1. ดร.ศิริชัย นามบุรี
2. นายอิสมาแอ ล่าเตะเกะ

3. นางสาวจันทนา มีชัยชนะ
4. นางสาวเปาซีหยะ แวอายี

5. นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์

6. นางสาวตรึงใจ ปานแก้ว

7. นายฟากูรอซี สุหลง
8. นางสาวหัสลินดา บินมะแอ
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา (P)
1. ดร.ศิริชัย นามบุรี
2. นางสาวหัสลินดา บินมะแอ
3. นายวันชนะ พรหมทอง
4. นางสาวลักขณา รักขพันธ์
5. นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (P)
1. ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ
2. ผศ.จริยา สุขจันทรา
3. นายอาบีดีน ดะแซสามเาะ
4. นางสาวซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
5. นางสาวศศิธร วิโนทัย
4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (P)
1. ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2. นายอีลีหย๊ะ สนิโซ
3. นางอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
4. นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
5. นางสาวอีนดา แวดอลอ
6. นายสาวศศิธร วิโนทัย
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัยประจำ (I)
1. ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ
2. นายอีลีหย๊ะ สนิโซ

3. นางอธิพร สมจิตต์
4. นายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต
5. นางสาวศศิธร วิโนทัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม (P)
1. ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2. ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ
3. ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
4. นายอิสมาแอ ล่าเตะเกะ
5. นางสาวปิยศิริ สุนทรนนท์

6. นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
7. นางสาวจารุณี หนูละออง
8. นางสาวศศิธร วิโนทัย
5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (P)
1. ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2. นายอาบีดีน ดะแซสามเาะ
3. นางสาวอุบล ตันสม
4. นางสาววารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
5. นางสาวโรสลีนา ยูโซะ
6. นางสาวรูฮัยซา ดือราแม
7. นางสาวศศิธร วิโนทัย
8. นางสาวฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกในการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (P)

1. ดร.ศิริชัย นามบุรี
2. นางสาวหัสลินดา บินมะแอ 
3. ผศ.จริยา สุขจันทรา
4. นางฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย
5. นายอิสมาแอ ล่าเตะเกะ
6. นางขวัญฤทัย นกแก้ว

7. นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ
7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน (P)
1. นายนิธิ พลไชย
2. ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
3. นางสาววารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
4. นางอธิพร สมจิตต์

5. นายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต
6. นางสาวลักขณา รักขพันธ์
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
การเรียนรู้ (P)
1. ดร.ศิริชัย นามบุรี
2. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น

3. ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

4. ดร.ศศิธรพัง สุบรรณ

5. นางแพรวศรี เดิมราช

6. นางสาวนันทนา รัตนชัย

7. นายอิมรอน แวมง
8. นางสาวนูรรีย๊ะ แมแลแมง
9. นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ

10. นายอิสมาแอ ล่าเตะเกะ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (P) 1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น
2. นางอธิพร สมจิตต์
3. นายฮูเซ็ง ชายดานา
4. นางบุญธิดา จิรรัตนโสภา
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (P)

1. นางวิภาดา มุนินทร์นพมาศ
2. นางบุญธิดา จิรรัตนโสภา
3. นางสาวมุสตูรา ยะโกะ
4. นางสาวอลภา ทองไชย
5. นางสาวนูรอัยนี หะยียูโซะ
6. นางคอสียาห์ สะลี

7. นางอธิพร สมจิตต์

8. นางสาวนุซีลาห์ สามะ

9. นางสาวนุชนาถ เต็มดี
10. นายฟากูรอซี สุหลง
11. นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี

องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3ดี -

1. ดร.ศิริชัย นามบุรี
2. ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล

3. นางสาวหัสลินดา บินมะแอ

4. นางสาวมุสตูรา ยะโกะ

5. นางขวัญฤทัย นกแก้ว

6. นายสมกรณ์ ชัยวรากรณ์

7. นายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต
8. นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์
9. นางสาวปิยศิริ สุนทรนนท์

องค์ประกอบที่ 11 ระดับความสำเร็จ
ของการบริการวิชาการด้านการส่งเสริม
วิชาชีพครู วิทยฐานะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-