Home

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน
1 มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด คณะมีระบบและกลไกทางด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบชัดเจน มีการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และได้มีการกำหนดนโยบายไว้ในแผนปฏิบัติราชการ มีโครงการ งบประมาณ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดไว้ชัดเจนในแต่ละโครงการ ซึ่งคณะมีส่วนร่วม และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 6.1-1.1 ค่ำสั่ง มรย. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-1.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ
6.1-1.3 แผนปฏิบัติราชการและโครงการจัดสรรงบประมาณด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-1.4 ประกาศกลไกและเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานตาม PDCA ของคณะ
6.1-1.5 ตารางเปรียบการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ปี 2552-2555
2 มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

คณะนำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน โดยนำเนื้อหาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนอย่างน้อย 3 รายวิชา ได้แก่ วิชายีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ วิชาออดิโอและวิดีโอสำหรับงานมัลติมีเดีย และวิชาโครงงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และมีการบรูณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งที่จัดโดยคณะฝ่ายสโมสรนักศึกษา ไปยังนักศึกษา เช่น กิจกรรมค่ายพัฒนานักศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงการกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ โครงการประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรม แข่งขัน โครงการค่ายชาววิทย์มิตรชาวบ้าน กิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งวัฒนธรรม

6.1-2.1 รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่นำศิลปะหรือวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน (มคอ. 3, มคอ. 5 และผลการประเมินความสำเร็จการบูรณาการ)
6.1-2.2 สรุปโครงการที่มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

คณะส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดให้มีลานวัฒนธรรมหน้าคณะเป็นเวทีเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา เผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์คณะและ YRU-News จดหมายข่าวชาววิทย์ และยังเผยแพร่ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 คณะส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรร่วมเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม

6.1-3.1 ประมวลภาพการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม
6.1-3.2 ประมวลภาพและวิดีโอในเว็บไซต์ ซึ่งเสนอกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของคณะ
6.1-3.3 จดหมายข่าวชาววิทย์
3.1-3.4 รายงานโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์สมานฉันท์
4 มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา คณะประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยประเมินผลความสำเร็จ จากการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้นำเนื้อหาไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชายีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ วิชาออดิโอและวิดีโอสำหรับงานมัลติมีเดีย และวิชาโครงงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและกิจกรรมนักศึกษา มีการกำหนดตัวบ่งชี้ไว้ในแต่ละโครงการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยจัดทำเป็นรายงานสรุปโครงการและรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน 6.1-4.1 รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่นำศิลปะหรือวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน (มคอ. 3, มคอ. 5 และผลการประเมินความสำเร็จการบูรณาการ)
6.1-4.2 ผลงานจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย รวม 5 เรื่อง
6.1-4.3 สรุปโครงการการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา
5 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

คณะนำผลการประเมิน และจุดอ่อนไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา ในประเด็นสำคัญ เช่น ประเด็นแผนการดำเนินงาน ประเด็นการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจน และรวมทั้งประเด็นการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นปีต่อไป

6.1-5.1 ตารางเปรียบเทียบการผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6.1-5.2 แนวทางการปรับโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลการบูรณาการ

6 มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 10 (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA ; อันได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติการ (Do) การประเมิน ผล (Check) การนำผลไปปรับปรุง (Action) อย่างเป็นระบบ โดยมีกำหนดนโยบาย มีแผนการปฏิบัติงาน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ประกาศระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีแผนผังขั้นตอนของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10-1.1 ค่ำสั่ง มรย. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
10-1.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ
10-1.3 แผนปฏิบัติราชการและโครงการจัดสรรงบประมาณด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
10-1.4 ประกาศกลไกและเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานตาม PDCA ของคณะ
10-1.5 ตารางเปรียบการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ปี 2552-2555

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีการตั้งเป้าหมายและมีการประเมินโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามแผน คือมีค่าร้อยละ 100

10-2.1 แบบประเมินการบรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม
10-2.2 สรุปเล่มโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการที่ผ่าน

3 มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดำเนินการ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552-2554 และคณะได้ร่วมกิจกรรมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในโครงการต่างๆ เช่น โครงการวันเด็ก, โครงการอาซูรอ และลานวัฒนธรรมส่งเสริมสันติสุข

6.1-3.1 ตารางเปรียบเทียบการผลการประเมินไปปรับปรุงการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน -

-

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 11 (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
1  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีส่วนร่วมของของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีโดยส่งเสริมบุคลากรให้ร่วมงานที่ทำนุศิลปวัฒนธรรม เช่น งานไหว้ครู อาซูรอ ตลอดจนร่วมงานกับศูนย์วัฒนธรรมฯในการร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมส่งเสริมสันติสุข 11-1.1 รูปภาพประกอบการร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ทางศิลปวัฒนธรรม
11-1.2 สรุปรายงานโครงการอาซูรอสัมพันธ์
11-1.3 สรุปการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีการจัดการต่างอาคารลานสถานที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอย่างมีสุนทรีย์ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตลอดจนนักศึกษา 11-2.1 รูปภาพประกอบการอาคารสถานที่ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
11-2.2 ผลการสนทนากลุ่มและสรุปการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

11-3.1 รูปภาพประกอบการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์
11-3.2 รายงานสรุปการดำเนินงานปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหน้าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมค่ายการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และมีการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดพื้นที่หน้าคณะและร่วมกับมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 11-4.1 รูปภาพประกอบพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมหน้าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
11-4.2 โครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม
11-4.3 พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมหน้าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
11-4.4 ผลการสนทนากลุ่มและบทวิเคราะห์การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

-

-