คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ผศ.กฤษฎา กุณฑล ประธานกรรมการ
2 ผศ.เกสรี ลัดเลีย รองประธานกรรมการ
3 นายอดินัน ปากบารา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายอำพล พลศร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 ผศ.ดร.สุวรรณ ภควัตชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ หิเล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ กรรมการจากรองคณบดี
11 ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช กรรมการจากหัวหน้าภาควิชา
12 ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
13 ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
14 ผศ.ดร.สุกินา อาแล กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
15 ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
16 นางสาวปนัดดา เรืองสงค์ เลขานุการ
17 นางสาวกรัณฑรัตน์ เติมวิทย์ขจร ผู้ช่วยเลขานุการ
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม